Kunigystė

Vyriausiasis Naujojo Testamento kunigas yra mūsų Išganytojas Jėzus Kristus. Jis pats kadaise Palestinoje pasiaukojo ant kryžiaus. Dabar jis visa tai daro Bažnyčioje per savo atstovus – vyskupus ir kunigus. Jų lūpomis Jėzus dabar skelbia Evangeliją ir atleidžia nuodėmes, jų rankomis teikia sakramentus ir aukoja save Šv. Mišiose. Vyskupai ir kunigai yra Jėzaus Kristaus pašaukti ir įgalioti veikti jo vardu ir galia ir taip ugdyti Dievo tautą – Bažnyčią.

„Tik Kristus yra tikras Kunigas, o visi kiti – Jo tarnai“
Šv. Tomas Akvinietis

Atstovauti Kristui

Katalikai dažnai meldžia Šventąją Dvasią, kad atsirastų daugiau jaunuolių, norinčių išgirsti Kristaus kvietimą.

Pašauktiems, pasiryžusiems ir pasirengusiems kandidatams kunigiškos galios yra suteikiamos šventimais – Kunigystės Sakramentu. Šventimai yra trijų laipsnių: diakono, kunigo ir vyskupo. Šis Sakramentas ne tik padaro diakonu, kunigu ar vyskupu, bet ir visą laiką teikia jam malonės pagalbą tinkamai eiti šventoms pareigoms, padėti tikėjimo seserims ir broliams.

Šventimų laipsniai

Diakonas yra kunigo pagalbininkas laikant Šv. Mišias. Taip pat jam priklauso sakyti pamokslus, krikštyti, dalyti komuniją, tuokti ir laidoti.

Kunigas turi galią laikyti Šv. Mišias, teikti sakramentus, vadovauti parapijos tikintiesiems ir šventinti įvairius daiktus bei vietas.

Vyskupas turi kunigiškųjų galių pilnatvę. Jis yra pilnateisis apaštalų įpėdinis, savo vyskupijos kunigų ir tikinčiųjų vadovas bei mokytojas, o drauge su Popiežiumi jis turi atsakomybę ir už visos Bažnyčios reikalus. Vyskupui priklauso teikti Sutvirtinimo Sakramentą, šventinti savo pasirinktus kunigus ir popiežiaus skiriamus vyskupus.

Per kunigų ir kitų dvasininkų rankas mus pasiekia gražiausios Kristaus malonės. Užtat mes turime rodyti jiems pagarbą, dėkingumą ir klusnumą.

Mūsų vyskupas Kęstutis Kėvalas