Ligonių patepimas

Turbūt kiekvienam iš mūsų teko lankyti sergantį žmogų ar patiems sirgti.

Liga gali paliesti mūsų kūną, protą ar sielą, ji gali sukelti didelius skausmus, sunkią negalią, palikti pasekmes ir netgi vesti į mirtį. Liga kelia žmogui pavojų, todėl pirmoji jo reakcija būna pyktis, pasipriešinimas tai situacijai ir tuo pačiu Dievui. Kartais dėl ligos Dievui priekaištaujame ar net kaltiname Jį.

Evangelinis požiūris

Ligoniai nėra vieni savo kovoje. Žvelgdama į Jėzų, ką Jis sakė apie ligą ir kaip ją gydė, Bažnyčia ėmė ligoniams patarnauti. Krikščionys steigė ligonines, kurioms dažnai duodavo „Dievo Namų“ vardą.

„Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams“
(Mato 9, 12)

Ligonių lankymas

Kiekvienas pagal savo galimybes, turėtų rūpintis ne tik sergančiais savo artimaisiais, bet ir visais ligoniais.

Jėzus sako: „Buvau ligonis, mane aplankėte (…), ir kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mūsų brolių, man padarėte“ (Mt 25, 36.40). Ligonio aplankymas yra paties Jėzaus paguodos atnešimas.

Viešpatie Dieve, globok sergantį mūsų brolį/sesę,

padėk jam/jai pažinti Tavo valią ir suteik jėgų ją išpildyti.

Liga nėra Dievo skirta bausmė: Jėzus priešinosi tokiam supratimui (Jn 9, 1–4). Ligonis ir toliau pasilieka asmeniu, kuriam reikia priimti gyvenimą sunkumų akivaizdoje ir kuris netgi tokioje situacijoje gali augti dvasiškai ir kitiems liudyti viltį.

Ligonio aplankymas padeda jam atsiverti kitiems. Krikščionims, tiek pasauliečiams, tiek kunigams, ligonio aplankymas namuose ar ligoninėje yra būdas patirti brolišką meilę ir liudyti Bažnyčios artumą.

„Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai“
(1 laiškas korintiečiams 12, 26)

Ligonių patepimas

Sveikata ir išganymas yra glaudžiai susiję: kūno sveikata ir sielos išganymas eina kartu. Kristaus meilė apima visą asmenį: sakramentai paliečia ne tik sielą, bet ir kūną, kuriam taip pat yra pažadėtas Prisikėlimas. Ligonių Sakramentą sudaro rankų uždėjimas ir kaktos bei rankų patepimas palaimintu aliejumi:

Šiuo šventu patepimu ir savo didžiu gailestingumu te padeda

tau Viešpats Šventosios Dvasios malone, kad tave,

iš nuodėmių išlaisvintų, išganytų ir negalią maloningai palengvintų.

Šio Sakramento gali prašyti tie, kuriuos užklupo sunki ir pavojinga liga, kurių laukia sunki operacija ar kurie sulaukė senatvės. Jiems reikia Viešpaties teikiamų jėgų, kad galėtų kovoti su blogiu ir įveikti ligos sunkumus. Ligonių patepimą gyvenime galima priimti ne vieną kartą.

Šį Sakramentą galima priimti savo kambarėlyje, taip pat susirinkus nedidelėje bendruomenėje ar net dideliame susibūrime.

„Kurie įtikės (…), dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“
(Morkaus 16, 18)

Palydėti kenčiančius

  1. Sergančiam žmogui yra teikiamas ne vien Patepimas, bet ir Sutaikinimo Sakramentas (Išpažintis), ir Komunija. Kūno silpnumas dažnai tampa proga peržvelgti savo gyvenimą. Esant tokiam troškimui kunigas būtinai ir noriai apsilankys.
  2. Šventosios Komunijos atnešimas ligoniams ar senyviems žmonėms (net jei jie sunkiai neserga ir jiems negresia mirties pavojus) yra išskirtinis būdas parodyti, kad jie visuomet ir tikrai dalyvauja sekmadienį susirinkusios krikščionių bendruomenės gyvenime. Šią tarnystę gali atlikti kunigas arba diakonas.

Viešpatie, tegu mūsų buvimas kartu su mūsų broliu/sese būna jam/jai tavosios meilės ženklas, o mūsų malda te sujungia su jo/jos maldomis.

  1. Mirštančiajam Bažnyčia siūlo Šventąją Komuniją – Kristaus Kūno ir Kraujo Viatiką. Mirties pavojuje nesvarbu, iš kur jis kiltų, visiems tikintiesiems pasiruošus leidžiama priimti Šventąją Komuniją.

Suteik, Viešpatie, savo tarnui ramybę ir nuvesk jį į savo Karalystę.

„Pats iškentęs bandymus, Kristus gali padėti tiems, kurie yra bandomi.“
(Laiškas žydams 2, 18)

Kaip pasirengti praktiškai?

Nelaukime kol užklups liga ar atsidursime mirties patale, kad galėtume šiais klausimais kalbėti su kitais.

Kiekviena parapija rūpinasi savo nariais, ilgesniam ar trumpesniam laikui sukaustytais ligos ar negalios. Apsilankymas ligonio namuose, pagalba, sakramentų šventimas tais atvejais visuomet yra numatytas.

Tereikia tik paprašyti, ir kunigas visuomet apsilankys jūsų namuose esant ligonį ar senatvės negalios varginamą žmogų.

Jei ligoniui sunku, dera padėti jam pasiruošti išpažinčiai, komunijai malda.

Piligriminės kelionės yra taip pat svarbios ir teikia dvasinės stiprybės tiek ligoniams, tiek juos palydintiems sveikiesiems. Tokių vietų, tolimesnių ir artimesnių, yra daug: Šiluva, Aušros Vartai ar Lurdas.

Svarbu! Jei ligoniai negali patys visu tuo pasirūpinti, jiems turi padėti jų artimieji.


Ligonių patepimo Sakramentas teikiamas iš anksto susisiekus su kunigu.

Kunigas Tadas tel. +370 616 42381
Kunigas Sigitas tel. 370 647 17165