Santuoka

„Aš tave myliu, tu mane myli. Mes nusprendėme susituokti: kartu statysime mūsų bendrą gyvenimą, kursime šeimą. Toks planas mums patinka, ir apie tai jau kalbame saviesiems.“

Jūsų pasirinkimas yra gražus!

Tai laisvas Jūsų apsisprendimas, puikiai suvokiant, kad kiti pasirenka kitaip.

Bažnyčioje priimtas Santuokos Sakramentas nėra laimingo gyvenimo garantas. Jis veikiau išreiškia pripažinimą, kad toks įsipareigojimas negali būti priimtas tik dviese, kad šiame žingsnyje reikalingas ir Dievas, o Jis trokšta, kad jūsų pora būtų laiminga ir tvirta, kad ją ženklintų ištikimybė ir gyvybės dovana.

„Vyras glausis prie savo žmonos, ir jie taps vienu kūnu.“
(Pradžios 2, 24)

Šventi santuokos saitai

Būtų galima manyti, jog susisiejus tam tikrais saitais, laisvė prarandama.

Imu tave savo žmona ir prisiekiu…

Imu tave savo vyru ir prisiekiu…

Tačiau šis žingsnis yra ypatingas: abipusės meilės jėga panaikina abejones kitu asmeniu ir pastūmėja kitam save visiškai dovanoti. Tai suvokus yra kuo stebėtis ir dėl ko džiaugtis!

Tačiau būtų logiška ir klausti savęs: ar protinga žengti tokį įpareigojantį žingsnį? Juk aplinkui tiek porų skiriasi…

Tiesa ir tai, kad mes patys (kartais visiškai to nenorėdami) patiriame savosios meilės ribotumą…

Dievo remiama, mūsų galia mylėti yra didesnė nei mes patys galime įsivaizduoti… Tačiau bendras intymus gyvenimas be Santuokos Sakramento yra nusigręžimas nuo Dievo, t.y. nuodėmė.

Nuoširdžiai melskime Dievą už šiuos jaunavedžius, kad Viešpats gausiai jiems teiktų savo palaimos ir vienytų kilnia meile.

„Meilė visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.“
(1 laiškas korintiečiams 13, 7)

Dievas įsipareigoja ir įpareigoja

Įsimylėjusieji jaučia, kad meilė, jei ji yra tikra, pranoksta juos pačius ir skatina eiti daug toliau, iki Dievo palaiminimo.

Dieve, Tu sukūrei vyrą ir moterį pagal savo paveikslą ir įliejai į jų širdis meilę, sujungiančią juos vieną su kitu.

Tikrai kilni santuokinė meilė yra Dievo meilės, Dievo sandoros su žmonėmis ir Kristaus sandoros su savo Bažnyčia pasireiškimas. Todėl santuoką vadiname sakramentu, tai reiškia – matomu ir paliečiamu veiksmingo Viešpaties artumo ženklu.

Viešpatie, Tu pašventinai santuoką tokiu gražiu slėpiniu, kad padarei ją Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklu.

Santuokos Sakramentu krikščionys išreiškia vienybės bei vaisingos Kristaus ir Bažnyčios meilės paslaptį ir toje paslaptyje dalyvauja. Gyvendami santuokinį gyvenimą, susilaukdami vaikų ir juos krikščioniškai auklėdami, sutuoktiniai padeda vienas kitam siekti šventumo. Kiekvienas savo vietą bei savitą dovaną turi ir Dievo Tautoje.

Jėzus tarė: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.“
(Jono 15, 13)

Jūs įsipareigojate

Katalikų Bažnyčioje santuokos sakramentas reiškia:

  1. Laisvą ir savanorišką įsipareigojimą, kurį lydi abipusis savęs dovanojimas vienas kitam.
  2. Įsipareigojimą būti ištikimam, nes santuokinė meilė yra viena: „Te žmogus neišskiria to, ką Dievas sujungė“.
  3. Įsipareigojimą visam gyvenimui: ši santuoka yra neišardoma ir tęsiasi iki vieno iš sutuoktinių mirties.
  4. Įsipareigojimą priimti iš šios sąjungos gimsiančius vaikus, juos pakrikštyti ir krikščioniškai išauklėti.

Imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą.

Štai ką Bažnyčia siūlo trokšdama sutuoktinių laimės.


„Tegloboja Dangaus Viešpats judu abu (…) ir tesuteikia judviem gailestingumą ir ramybę.“
(Tobito 7, 11)

Pasirengimas santuokai

Kai jūsų santuokos data jau yra nustatyta kreipkitės į savo parapijos kunigą, likus ne mažiau 5 mėnesiams.

Ateinant pirmą kartą, reikia turėti asmens tapatybės dokumentą. Vėliau reikės pristatyti šiuos dokumentus ir duomenis:

  1. Gimimo liudijimo kopiją.
  2. Krikšto liudijimą Santuokai iš tos parapijos, kurioje esate krikštyti, ir kuriame pažymima apie jūsų laisvą stovį. Šis dokumentas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo datos.
  3. Leidimą susituokti už parapijos ribų (jei gyvenama kitos parapijos teritorijoje). Dokumentas išduodamas toje parapijoje, kurioje sužadėtiniai gyvena de facto bent tris mėnesius ar ilgiau.
  4. Šeimos centro pažymą apie baigtą pasirengimo Santuokos Sakramentui kursą.
  5. Sutvirtinimo Sakramento („dirmavonės“) priėmimo datą ir vietą.
  6. Liudytojų vardus, pavardes ir adresus.